birçəkli

birçəkli
sif. Birçəyi olan. Birçəkli qadın. – Məşədibəyin ilk zərbəsindən uzunbığlı, sallaq birçəkli bir sərkərdənin başı qələm kimi atıldı. Ç.. <Cahılların> bir parasında başmaq, bir parasında da cığ-cığ çəkmə, bir qismi kəkilli, bir qismi isə birçəkli, xətbaşılı olardı. H. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • saçlı-birçəkli — sif. Gözəl uzun saçları olan. <Qızın anası:> Bax, saçlı birçəkli, boylubuxunlu, ədəbli ərkanlı, gözəl göyçək qız bəsləmişəm. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baxış — is. 1. Baxmaq tərzi, gözlərin ifadəsi; nəzər. Bu necə baxışdır? Acıqlı baxış. Xumar baxışlar. – Süzülmüş gözlərin sağü səlamət; Və lakin baxışı bimarə bənzər. Nəs.. Ahu baxışı, qara gözü can alır əldən. S. Ə. Ş.. Sizin istər baxışınız, yerişiniz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • uzunbığ(lı) — sif. Bığları uzun olan, uzun bığ qoymuş. Uzunbığ kişi. – Məmməd bəyin ilk zərbəsindən uzunbığlı, sallaq birçəkli bir sərkərdənin başı qələm kimi atıldı. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ədəbli-ərkanlı — sif. bax ədəbərkanlı. Ədəbli ərkanlı oğlan. – <Qızın anası:> Bax, ədəbli ərkanlı, saçlı birçəkli, boylu buxunlu, gözəl göyçək qız bəsləmişəm. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ümid — is. 1. Arzu edilən bir şeyin ola biləcəyinə inanma və bu inamdan doğan daxili fərəh, xatircəmlik hissi; güman. Ümidim bircə ona idi ki, Qoçaq mənim gəlmədiyimi görüb, özü mənim köməyimə yetişər. M. Rz.. 2. məc. Ümid ediləcək adam. <Qönçə Ataşa …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gül — is. <fars.> 1. Çiçək (danışıqda «qızılgül» mənasında da işlənir). Ağaclar gül açıb. Gül dərmək. – . . Bir dəstə gül olaydım; Asılaydım yaxannan. (Bayatı). Bir gül ilə bahar olmaz. (Ata. sözü). . . Hər gülün, hər çiçəyin öz adı, öz surəti… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çömçə — is. dan. Uzun dəstəkli qaşıq; abgərdən. Bircə baqqal çömçə ilə qazandan qatığı qovzayıb, kobud səsiylə deyirdi: – Qatığa gəl, qadan alım, qatığa gəl! Ç.. <Qoca> əlində yonduğu ağac parçalarından qaşıq və çömçə qayırırdı. Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kövrək — sif. 1. Tez ovulan, tez dağılan, tez sınan. Kövrək kəsək. Kövrək buz. – O zaman qız qaratikan kolunun himayəsinə sığınmış xırdaca çiçəkli boyaqgülünün kövrək zoğlarını gördü. Ə. M.. Rəngini itirmiş kağızın kövrək qat kəsikləri də göstərir ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qotaz — is. Üst tərəfi bir yerə qısılıb bağlanmış saplardan ibarət saçaqlı bəzək. Mirzə Süleyman bəy qırmızı fəsi qaşlarının üstə çəkib, qotazını qabaqdan sallayıb, . . sağ əlində ağacını fırlada fırlada gəlir. B. T.. Adət üzrə faytonçular atların… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”